معرفی

مشخصات فردی

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی

نام - نام خانوادگی : غلامرضا   هاشم زاده خوراسگانی

پست الکترونیکی : gh_hashemzadeh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع گرایش بهروری سیستم ها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-8-20

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی
غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    دانشیار
^